Privacy verklaring – Yldau Ontwerpen – september 2022

Yldau Ontwerpen (hierna: het bedrijf) gevestigd aan Ylostinslaan 35 8651 AR IJlst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://yldauontwerpen.nl
Adres: Ylostinslaan 35 8651 AR IJlst
E-mailadres: info@yldauontwerpen.nl
Telefoonnummer: +31 6 22993484

Yldau Reitsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Yldau Ontwerpen. 
Zij is te bereiken via info@yldauontwerpen.nl of +31 6 22993484.

Persoonsgegevens die Yldau Ontwerpen verwerkt

De webshop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan het bedrijf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Yldau Ontwerpen verwerkt

De website en/of dienst van het bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het bedrijf kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het bedrijf raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat het bedrijf zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yldauontwerpen.nl, dan verwijderd het bedrijf deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Yldau Ontwerpen persoonsgegevens verwerkt

Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Yldau Ontwerpen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yldau Ontwerpen neemt de verantwoordelijkheid door te controleren van gegevens die zijn verzameld op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yldau Ontwerpen) tussen zit. Yldau Ontwerpen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Adobe Creative Cloud, Microsoft.

Hoe lang Yldau Ontwerpen persoonsgegevens bewaard

Yldau Ontwerpen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bedrijf hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
– gekochte artikelen via de webshop zonder het maken van een account: 2 weken tot na de verzending
– gekochte artikelen via de webshop met het maken van een account: zolang het account bestaat. Wanneer deze wordt verwijderd, worden ook de persoonsgegevens verwijderd. 
– een gepersonaliseerde opdracht: wordt opgenomen in het klantbestand, tenzij de klant aangeeft dit niet te willen. Ook kan de klant ten alle tijden aangeven uit dit klantbestand gehaald te willen worden.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Yldau Ontwerpen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yldau Ontwerpen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Yldau Ontwerpen van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yldauontwerpen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yldau Ontwerpen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Yldau Ontwerpen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Yldau Ontwerpen persoonsgegevens beveiligd

Yldau Ontwerpen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yldau Reitsma via info@yldauontwerpen.nl